Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

2 Az adatkezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8.9 Visszavonás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9 Egyéb rendelkezések

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Csizmadia Anita e.v. (KreaNita Design)  (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve

kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos

nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és

kollégánk megválaszolja kérdését.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@kreanitadesign.hue-mail címen, illetve a +3630/6064261 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt, személyes adatokkal együtt az

adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Csizmadia Anita

Székhely: 8417, Csetény, Ady Endre u. 11/a

Adószám: 69665860-1-39

Telefonszám: +3630/6064261

E-mail: info@kreanitadesign.hu

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes

A kitöltő teljes neve, e-mail címe, telefonszáma.

Technikai adatok

A kezelt adatok technikai lebonyolítását a JOTFORM formula szolgáltató végzi.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés ellen.

Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Cookie-k (Sütik)

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az oldal nem használ Google analytikát.

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása

és megőrzési ideje

 

Adatkezelés

 

Felhasználása

 

Megőrzési idő

 

Jog

személyes adatok

 

kapcsolattartás

1 év

adatkezelés

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

adatkezelési irányelvek

 

Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek

e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári

Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –

a számvitelről (Számv. tv.);

 1. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

és megakadályozásáról (Pmt.);

 1. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók)

a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat

fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal,

internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan

képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy

más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az

JOTFORM rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az

automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb

személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem

kapcsolható. Az adathoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

 

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az

adatokat megismerők köre

Az adatokat a JOTFORM nemzetközi formula cég tárolja. Az adatokhoz a cég férhet hozzá

bűncselekmény esetén. Jotform Eu safe forms policynak megfelelően működteti.

https://www.jotform.com/eu-safe-forms/

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,

visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,

illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az

érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.

cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden

egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.3 Helyesbítés

Az érintett kérheti a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a

szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok

kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy

archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek

alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok

pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket

az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben,

beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu